ПОСТАНОВОЮ ПЛЕНУМУ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ № 8 від 14.07.2016р. ЗАТВЕРДЖЕНО НОВУ РЕДАКЦІЮ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ З ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА ПРИЗНАЧЕННЯ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

Постановою Пленуму Вищого господарського суду України № 8 від 14.07.2016р. затверджено погоджену з державним органом з питань банкрутства нову редакцію Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство.

Над проектом про внесення змін до Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство (далі Положення) працювала робоча група, створена розпорядженням Голови Вищого господарського суду України, до складу якої було включено арбітражного керуючого Владислава Філатова.
Судді третьої судової палати ВГСУ, представники спільноти арбітражних керуючих, очільники департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України, інші залучені фахівці дійшли спільної позиції щодо врегулювання деяких проблемних питань, пов’язаних з відбором кандидатів на призначення судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство.

Положення в новій редакції набере чинності 1 жовтня 2016 року.

Серед іншого, необхідно відзначити, що в новій редакції Положення:

  • надана можливість арбітражним керуючим самостійно визначати територію, на якій здійснювати свої повноваження, самостійно визначати спеціалізацію боржників за організаційно-правовою формою господарювання і за видом економічної діяльності, щодо яких у справах має бути призначений арбітражний керуючий, скасовано використання кваліфікаційних рівнів під час визначення автоматизованою системою кандидата;
  • забезпечено здійснення відбору кандидатів у справах про банкрутство боржників з особливим статусом – страховиків, професійних учасники ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування, державних підприємств, підприємств у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50% та підприємств, до яких у Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на основі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ.
  • встановлена можливість для арбітражного керуючого вносити зміни, усувати недоліки у відомостях про себе, що містяться в автоматизованій системі, зупиняти участь в автоматизованому відборі.

На Пленумі ВГСУ арбітражний керуючий Владислав Філатов виступив перед суддівської спільнотою з аргументами за прийняття нової редакції документу. Адже, новою редакцією Положення укріплено основні принципи роботи автоматизованої системи, такі, як рівність прав арбітражних керуючих на призначення у справі про банкрутство, неупереджений і обєктивний відбір кандидата.

 

Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство

І. Загальні положення

1.1. Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство (далі –Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон),Господарського процесуального кодексу України та Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

1.2. Положення визначає порядок функціонування автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство.

1.3. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

автоматизована система з відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство (далі – автоматизована система) – сукупність комп’ютерних програм, що забезпечують автоматичне визначення кандидатур арбітражних керуючих для призначення у справах про банкрутство за допомогою використання відповідних програмно-апаратних комплексів господарських судів, обіг інформації між господарськими судами, передачу інформації до центральних баз даних, захист на технологічних ланках від несанкціонованого доступу тощо;

адміністратор автоматизованої системи (адміністратор Єдиної судової інформаційної системи, далі – ЄСІС) – Державне підприємство “Інформаційні судові системи”;

користувач автоматизованої системи – суддя, працівник апарату господарського суду (на підставі наказів голови суду та керівника апарату господарського суду), арбітражний керуючий, зареєстрований в автоматизованій системі;

підсистема – виділений за певними ознаками модуль автоматизованої системи для вирішення конкретних завдань цієї системи, що встановлюється на кожному робочому місці залежно від функцій, повноважень та напрямів роботи користувача автоматизованої системи;

права користувача автоматизованої системи – сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;

редагування інформації – зміна даних після їх збереження відповідним користувачем;

технічний адміністратор – особа, наділена правами адміністратора програми для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в господарському суді, або відповідний фахівець адміністратора автоматизованої системи, закріплений за  певною судовою установою.

1.4. Автоматизована система є невід’ємною підсистемою автоматизованої системи документообігу суду, функціонування якої у господарських судах передбачено чинним законодавством.

1.5. Метою функціонування автоматизованої системи є:

- об’єктивний та неупереджений відбір кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора (зокрема, за статтею 95 Закону) (далі – арбітражний керуючий) у справі про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України (далі – Реєстр) та зареєстрованих в автоматизованій системі;

- доступ суддів господарських судів до інформації щодо арбітражного керуючого, що міститься в Реєстрі та передана адміністратору автоматизованої системи в установленому порядку, а також інформації про припинення повноважень арбітражного керуючого, про навантаження арбітражного керуючого тощо, необхідної для вчинення процесуальних дій;

- доступ арбітражних керуючих, зареєстрованих в автоматизованій системі, до інформації щодо їх реєстрації, припинення (поновлення) реєстрації в автоматизованій системі, їх призначення у справах тощо.

1.6. Відбір кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство здійснюється автоматизованою системою з додержанням принципів черговості, вірогідності, рівної кількості справ про банкрутство, з урахуванням навантаження кожного арбітражного керуючого, а також видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання боржника, обраних арбітражним керуючим згідно з поданим ним повідомленням про участь в автоматизованому відборі, особливостей провадження у справах про банкрутство окремих суб’єктів підприємницької діяльності (страховиків, професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування, а також державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), підприємств, до яких у Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ, а також вимог законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

1.7. Автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації щодо арбітражних керуючих у господарському суді, а саме:

- реєстрацію повідомлень арбітражних керуючих про участь в автоматизованому відборі із застосуванням автоматизованої системи, поданих у випадках, передбачених цим Положенням, та надання арбітражним керуючим інформації про їх реєстрацію в автоматизованій системі, призначення у справах, припинення реєстрації у цій системі;

- реєстрацію та облік відомостей про арбітражного керуючого, зокрема, про: призначення та звільнення, усунення, припинення повноважень (далі – припинення повноважень) арбітражного керуючого; відхилення кандидатури арбітражного керуючого та його підстави; поточне навантаження арбітражного керуючого тощо;

- оперативний пошук та надання користувачам автоматизованої системи інформації щодо арбітражних керуючих за наявними реквізитами;

- автоматизований відбір кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство;

- моніторинг технічного стану автоматизованої системи та захищеності її даних.

1.9. Адміністратор автоматизованої системи забезпечує:

- здійснення реєстрації повідомлень арбітражних керуючих в автоматизованій системі та надання арбітражним керуючим інформації про їх облік у цій системі;

-      своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам – арбітражним керуючим

- функціонування (експлуатацію) підсистеми автоматизованої системи документообігу суду з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство;

- технічний супровід та підтримку працездатності автоматизованої системи згідно з вимогами ЄСІС;

- навчання користувачів автоматизованої системи під час її впровадження та використання;

- організацію технічної та інформаційної підтримки користувачів автоматизованої системи, зокрема за допомогою відкритих веб-ресурсів, відповідного телефонного інформаційного центру тощо;

- здійснення електронного документообігу з арбітражними керуючими, господарськими судами, державним органом з питань банкрутства;

- виконання інших функцій відповідно до розпоряджень Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) та взятих на себе договірних зобов’язань.

1.10. Державний орган з питань банкрутства:

- забезпечує передачу даних Реєстру до автоматизованої системи в обсязі, необхідному для її функціонування;

- визначає порядок передачі даних адміністратором Реєстру до автоматизованої системи (регламент, протоколи та формати обміну);

- отримує від Адміністратора автоматизованої системи та опрацьовує інформацію про відмову арбітражних керуючих від участі у справі про банкрутство;

- надає Адміністратору автоматизованої системи інформацію про зупинення діяльності арбітражного керуючого та копії рішень Дисциплінарної комісії про застосування дисциплінарних стягнень;

- здійснює інші заходи, передбачені цим Положенням.

1.11. Господарські суди забезпечують:

- своєчасне введення до автоматизованої системи даних про призначення (відмову у призначенні) кандидатур арбітражних керуючих згідно з прийнятими ухвалами (постановами);

- контроль за своєчасним введенням до автоматизованої системи достовірних даних;

- своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам – суддям, працівникам апарату господарського суду;

- захист інформації, що міститься в автоматизованій системі, в господарському суді;

- інформування адміністратора автоматизованої системи про проблеми, що виникають під час функціонування цієї системи.

II. Спеціалізація та територіальність здійснення повноважень арбітражних керуючих

2.1. З метою реалізації визначених Положенням принципів відбору кандидатур на призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство арбітражний керуючий обирає територіальність здійснення ним повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора (в тому числі за статтею 95 Закону)) у справах про банкрутство, а також спеціалізацію щодо боржників за організаційно-правовими формами їх господарювання, визначеними за переліком відповідно до Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 № 97 (далі – КОПФГ), та за видами економічної діяльності боржника, визначеними за переліком відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК:2010, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 № 530 (далі – КВЕД).

2.2. Обрані територіальність здійснення повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство та його спеціалізація за організаційно-правовими формами господарювання та видами економічної діяльності боржника зазначаються арбітражним керуючим у повідомленні арбітражного керуючого про участь в автоматизованому відборі (далі – Повідомлення), що подається ним адміністратору автоматизованої системи за формою, визначеною у додатку 1 до цього Положення.

2.3. Обираючи територіальність здійснення повноважень, арбітражний керуючий може не обмежувати її або обмежитися юрисдикцією певного апеляційного округу, одного або кількох господарських судів .

2.4. Обираючи спеціалізацію за організаційно-правовою формою господарювання боржника, арбітражний керуючий може не обмежувати її або обмежитися суб’єктами з окремими організаційно-правовими формами господарювання, визначеними за переліком у відповідності до класифікації за КОПФГ (додаток 7 до цього Положення).

2.5. Обираючи спеціалізацію за видом економічної діяльності боржника, арбітражний керуючий може не обмежувати її або обмежитися суб’єктами з окремими видами економічної діяльності, визначеними за переліком відповідно до класифікації за КВЕД (додаток 8 до цього Положення).

2.6. Арбітражні керуючі, які мають сертифікат на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні, склали іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій або включені державним органом з питань банкрутства до переліку осіб, які можуть призначатися господарським судом на державні підприємства та підприємства з часткою державної власності, що перевищує 50%, підприємства, до яких у Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ, повинні зазначити про це у Повідомленні.

2.7. Арбітражний керуючий має право змінити зазначені ним у Повідомленні спеціалізацію та територіальність здійснення повноважень один раз на півроку шляхом надіслання відповідного повідомлення до адміністратора автоматизованої системи до 01 червня поточного року.

Зміна в автоматизованій системі відомостей про спеціалізацію та територіальність здійснення повноважень здійснюється у тому ж порядку, що й реєстрація арбітражного керуючого в зазначеній системі згідно з цим Положенням, та діє з 01 липня поточного року.

ІІІ. Облік арбітражних керуючих в автоматизованій системі

3.1. Передані державним органом з питань банкрутства з Реєстру відомості про арбітражних керуючих вносяться адміністратором автоматизованої системи до цієї системи.

3.2. Арбітражний керуючий реалізує своє право на участь в автоматизованому відборі кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство шляхом повідомлення про це адміністратора автоматизованої системи в порядку, визначеному цим Положенням.

3.3. Арбітражний керуючий не пізніше двох місяців до початку нового календарного року повинен зареєструвати електронну поштову скриньку в домені mail.gov.ua на офіційному веб-сайті ДСА України для забезпечення електронного обміну інформацією з господарськими судами і адміністратором автоматизованої системи та надіслати на електронну адресу адміністратора автоматизованої системи Повідомлення арбітражного керуючого про його участь в автоматизованому відборі.

3.4. Повідомлення арбітражного керуючого повинне відповідати встановленій формі (додаток 1 до Положення). Таке повідомлення має бути підписане арбітражним керуючим за допомогою електронного цифрового підпису згідно із законодавством. Право електронного цифрового підпису надається арбітражному керуючому адміністратором автоматизованої системи в порядку, встановленому законодавством.

З моменту надходження Повідомлення адміністратор автоматизованої системи надсилає підтвердження про його отримання на адресу електронної пошти арбітражного керуючого в домені mail.gov.ua, з якої воно надійшло, а у разі невідповідності Повідомлення встановленій формі адміністратор автоматизованої системи повертає його на зазначену адресу.

У разі відповідності Повідомлення встановленій формі адміністратор автоматизованої системи вносить арбітражного керуючого до автоматизованої системи. Про внесення арбітражного керуючого до автоматизованої системи адміністратор автоматизованої системи повідомляє його шляхом надсилання відповідного підтвердження на адресу електронної пошти арбітражного керуючого в домені mail.gov.ua, зазначену в його заяві.

3.5. З моменту внесення арбітражного керуючого до автоматизованої системи формується особова реєстраційна картка арбітражного керуючого.

Особова реєстраційна картка арбітражного керуючого містить відомості про арбітражного керуючого з часу внесення його до автоматизованої системи.

В особовій реєстраційній картці арбітражного керуючого зазначаються:

- дані Реєстру про арбітражного керуючого, передані державним органом з питань банкрутства;

- відомості про обрану арбітражним керуючим спеціалізацію за КВЕД, КОПФГ та територіальність виконання повноважень згідно з поданим Повідомленням;

- копії всіх судових рішень господарських судів про призначення та припинення повноважень арбітражного керуючого, прийнятих після внесення арбітражного керуючого до автоматизованої системи;

- результати автоматизованого відбору кандидатури арбітражного керуючого у справі про банкрутство;

- дані про здійснення повторного автоматизованого відбору кандидатури арбітражного керуючого у справі про банкрутство та його причини;

- інформація державного органу з питань банкрутства про зупинення, припинення діяльності арбітражного керуючого, застосування до нього дисциплінарних стягнень;

- інші відомості у випадках, передбачених цим Положенням.

Відомості про арбітражного керуючого вносяться до особової реєстраційної картки на підставі повідомлень арбітражних керуючих, даних Реєстру, електронних запитів суддів, судових рішень у справі про банкрутство та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. З моменту взяття на облік в автоматизованій системі арбітражний керуючий бере участь в автоматичному визначенні кандидатури арбітражного керуючого на призначення господарським судом у справі про банкрутство.

3.7. Зупинення участі арбітражного керуючого в автоматизованому відборі здійснюється на підставі реєстрації адміністратором автоматизованої системи:

- заяви арбітражного керуючого про зупинення його участі в автоматизованому відборі у разі перебування арбітражного керуючого у відпустці, тимчасової втрати працездатності на строк, що перевищує два тижні, або ініціювання процедури припинення діяльності арбітражного керуючого в установленому порядку;

- звернення державного органу з питань банкрутства щодо зупинення діяльності арбітражного керуючого у разі виявлення під час перевірки порушень норм законодавства в роботі арбітражного керуючого та передачі матеріалів на розгляд дисциплінарної комісії для накладення на порушника дисциплінарних стягнень відповідно до частини четвертої статті 106 Закону.

Зупинення участі арбітражного керуючого в автоматизованому відборі може бути здійснено адміністратором автоматизованої системи також у випадку порушення арбітражним керуючим пункту 3.10 цього Положення.

3.8. Поновлення участі арбітражного керуючого в автоматизованому відборі здійснюється адміністратором автоматизованої системи після усунення обставин, що стали підставою для її зупинення, з дня реєстрації відповідної заяви арбітражного керуючого чи звернення державного органу з питань банкрутства.

3.9. Заява арбітражного керуючого про зупинення (поновлення) його участі в автоматизованому відборі надсилається в електронній формі на електронну адресу адміністратора автоматизованої системи (додаток 2 до цього Положення).

3.10. Арбітражні керуючі щорічно не пізніше двох місяців до початку нового календарного року зобов’язані відповідно до пункту 3.2 Положення надіслати адміністратору автоматизованої системи повідомлення про підтвердження участі в наступному календарному році в автоматизованому відборі кандидатів на призначення арбітражного керуючого за відповідними критеріями за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

Арбітражні керуючі, діяльність яких була пов’язана з господарськими судами, розташованими на тимчасово окупованій території України (статті 3 і 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”), можуть надсилати повідомлення про зміну своєї реєстрації в автоматизованій системі на поточний рік. Відповідні зміни вносяться адміністратором автоматизованої системи до особової реєстраційної картки арбітражного керуючого в порядку, передбаченому цим Положенням, але на той же рік, в якому надіслано таке повідомлення.

У разі, коли арбітражний керуючий своєчасно звернувся до адміністратора автоматизованої системи, але  припустився у Повідомленні помилок (описок, неповного викладу інформації, він зобов’язаний усунути такі недоліки протягом 10 днів з моменту отримання відповідного повідомлення адміністратора автоматизованої системи на свою електронну адресу шляхом надіслання повторного Повідомлення, яке б відповідало вимогам цього Положення.

3.9. Припинення участі арбітражного керуючого в автоматизованому відборі здійснюється у разі анулювання його свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або за рішенням дисциплінарної комісії арбітражних керуючих при Міністерстві юстиції України про позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

3.10. Арбітражні керуючі, які отримали свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) протягом календарного року, надсилають у поточному році Повідомлення в порядку, передбаченому пунктом 3.2 цього Положення, для прийняття участі в автоматизованому відборі протягом поточного року.

IV. Автоматизований відбір кандидатів на призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство

4.1. Автоматизований відбір кандидатів на призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство здійснюється автоматизованою системою з дотриманням Закону та цього Положення у всіх випадках призначення вперше арбітражного керуючого та може за ініціативою суду застосовуватися у разі необхідності заміни арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство.

Автоматизований відбір кандидатів на призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство здійснюється з урахуванням відомостей, внесених до автоматизованої системи про обрану арбітражним керуючим територіальність здійснення повноважень.

Спеціалізація арбітражного керуючого, необхідна для розгляду конкретної справи про банкрутство, визначається на підставі обраних арбітражним керуючим видів підприємницької діяльності за КВЕД та організаційно-правових форм господарювання за КОПФГ за відомостями, внесеними до автоматизованої системи.

Перелік арбітражних керуючих, які можуть призначатися господарським судом на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, а також підприємства, до яких у Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ (далі – Перелік арбітражних керуючих)), надається адміністратору автоматизованої системи державним органом з питань банкрутства за 2 місяці до початку календарного року та використовується в роботі автоматизованої системи для визначення арбітражних керуючих на такі підприємства протягом календарного року.

Неподання (несвоєчасне подання) державним органом з питань банкрутства Переліку арбітражних керуючих надає право адміністратору автоматизованої системи залучати до автоматизованого відбору арбітражних керуючих за Переліком арбітражних керуючих, наданим державним органом для призначення на такі підприємства за період, що передував цьому календарному року.

У разі неподання державним органом з питань банкрутства адміністратору автоматизованої системи Переліку арбітражних керуючих, обрання кандидатури арбітражного керуючого здійснюється без зазначеного критерію з обов’язковим повідомленням про це у довідці щодо кандидатури арбітражного керуючого, що надсилається на адресу господарського суду адміністратором автоматизованої системи (додаток 5 до цього Положення).

4.2. У разі надходження заяви про порушення справи про банкрутство та прийняття суддею рішення про наявність підстав для її прийняття до винесення відповідної ухвали суддя протягом 2 робочих днів з моменту автоматизованого розподілу йому заяви про порушення справи про банкрутство:

- визначає вид економічної діяльності боржника за КВЕД та його організаційно-правову форму господарювання за КОПФГ;

- з’ясовує приналежність боржника до страховиків, професійних учасників ринку цінних паперів чи інститутів спільного інвестування, державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, а також підприємств, до яких у Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ;

- вчиняє електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого із зазначенням виду економічної діяльності боржника за КВЕД та організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ, а також особливостей його правового статусу як страховика, професійного учасника ринку цінних паперів чи інститутів спільного інвестування, державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків та прирівняних до них за пунктом 4.1 даного Положення.

4.3. Вид економічної діяльності боржника за КВЕД та його організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ визначаються суддею на підставі відомостей, зазначених у заяві про порушення провадження у справі про банкрутство, та підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) щодо боржника.

4.4. Електронний запит судді на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) здійснюється з урахуванням процедури провадження у справі про банкрутство та особливостей банкрутства окремих категорій боржників згідно з розділом VІІ Закону.

4.5. Електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого у конкретній справі здійснюється за формою, встановленою в додатку 4 до цього Положення, з обов’язковим зазначенням критеріїв призначення арбітражного керуючого для розгляду справи, визначених суддею відповідно до підпунктів 4.3. – 4.4. цього Положення.

4.6. Електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого підписується суддею з використанням електронного цифрового підпису.

4.7. Суддя забезпечує повноту і достовірність даних та своєчасність вчинення електронного запиту на автоматизований відбір кандидатури арбітражного керуючого.

4.8. Електронний запит судді є підставою для проведення автоматичного визначення кандидатури арбітражного керуючого

4.9. Автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого в автоматизованій системі здійснюється з числа арбітражних керуючих, зареєстрованих в автоматизованій системі, за винятком арбітражних керуючих, участь яких в автоматизованому відборі зупинено.

4.10. Автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого здійснюється у визначеному цим Положенням порядку з урахуванням спеціалізації та територіальності для виконання повноважень, обраних арбітражним керуючим і зазначених ним у Повідомленні, наявності в арбітражного керуючого спеціальних ліцензій та особливих умов, установлених законодавством щодо окремих видів боржників для виконання повноважень арбітражного керуючого.

4.11. Участь арбітражного керуючого у більше ніж десяти справах про банкрутство, незалежно від судової процедури банкрутства (розпорядження майном, санації або ліквідації), виключає його кандидатуру як арбітражного керуючого з наступних автоматизованих відборів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, які здійснюються адміністратором автоматизованої системи.

4.12. Господарський суд у випадку припинення повноважень попереднього арбітражного керуючого у справі про банкрутство (частина третя статті 114 Закону) може здійснити запит до автоматизованої системи з метою надання кандидатури арбітражного керуючого для здійснення повноважень керуючого санацією чи ліквідатора та вирішення в судовому засіданні питання про призначення арбітражного керуючого з врахуванням обставин справи та вимог законодавства про банкрутство.

4.13. Господарський суд при введенні кожної наступної судової процедури (санації, ліквідації, мирової угоди) у судовому рішенні зазначає про припинення повноважень арбітражного керуючого у процедурі, яка завершилась, та про призначення арбітражного керуючого у наступній судовій процедурі (санація, ліквідація) з повідомленням про це адміністратора автоматизованої системи.

4.14. Усі судові рішення про призначення арбітражного керуючого та припинення повноважень арбітражного керуючого, в тому числі про зміну або скасування таких судових рішень в апеляційному або касаційному порядку, формуються в автоматизованій системі документообігу, підписуються електронним цифровим підписом судді з одночасним надісланням до Єдиного державного реєстру судових рішень України та до автоматизованої системи в автоматичному режимі.

4.15. Автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого здійснюється протягом робочого дня в день надходження електронного запиту судді.

4.16. За результатом автоматичного визначення кандидатури арбітражного керуючого автоматизованою системою формується протокол. Доступ для коригування інформації у протоколі блокується.

4.17. На підставі протоколу в автоматизованій системі формується довідка щодо кандидатури арбітражного керуючого (додаток 5 до цього Положення), яка надсилається в електронному вигляді за електронним цифровим підписом відповідальної особи адміністратора автоматизованої системи разом з даними Реєстру та особової реєстраційної картки арбітражного керуючого судді, за електронним запитом якого здійснювалося автоматичне визначення.

У разі неможливості визначення автоматизованою системою кандидатури арбітражного керуючого (через відсутність арбітражних керуючих, що відповідають запиту, наявність технічних проблем, крім зазначених у пункті 5.13 цього Положення, тощо) в автоматизованій системі формується довідка щодо такої неможливості із зазначенням відповідної причини (додаток 6 до Положення), яка надсилається в електронному вигляді за електронним цифровим підписом відповідальної особи адміністратора автоматизованої системи судді, за електронним запитом якого здійснювалося автоматичне визначення арбітражного керуючого.

Повторне автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого здійснюється адміністратором автоматизованої системи на повторний запит суду, надісланий суддею наступного робочого дня після отримання довідки адміністратора про неможливість відбору, у встановленому цим Положенням порядку.

За наявності двох довідок від адміністратора автоматизованої системи про неможливість автоматичного визначення кандидатури арбітражного керуючого у конкретній справі суд вирішує питання про призначення арбітражного керуючого відповідно до законодавства про банкрутство без застосування автоматизованої системи.

 

4.18. Ухвалою про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд зобов’язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого подати заяву про участь у відповідній справі у встановлений цією ухвалою строк, який не може бути менше 3 робочих днів.

4.19. Ухвала про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство надсилається, окрім учасників провадження у справі про банкрутство, визначеному автоматизованою системою арбітражному керуючому в електронній формі на адресу його електронної пошти в домені mail.gov.ua, зазначену в Повідомленні.

4.20. Арбітражний керуючий, визначений автоматизованою системою, протягом трьох днів з дня отримання ухвали про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство зобов’язаний надати безпосередньо до господарського суду на паперовому носії або в електронній формі на електронну адресу господарського суду, з якої він отримав відповідну ухвалу, заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону.

4.21. Копія заяви арбітражного керуючого про його згоду на участь надсилається також електронним повідомленням адміністратору автоматизованої системи в той же строк, що й суду, та реєструється в автоматизованій системі.

4.22. При призначенні арбітражного керуючого господарський суд може відхилити кандидатуру арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, за наявності підстав, передбачених статтею 114Закону, та вчинити повторний електронний запит в порядку, встановленому цим Положенням.

Про відхилення кандидатури арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, господарським судом виноситься відповідне судове рішення (ухвала).

 

4.23. У разі коли від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову від участі у справі про банкрутство або не надійшла заява про участь у такій справі в установлений господарським судом строк, господарський суд призначає арбітражного керуючого із вчиненням повторного запиту до автоматизованої системи в порядку, визначеному цим Положенням.

4.24. У разі відхилення господарським судом кандидатури арбітражного керуючого, запропонованої комітетом кредиторів у випадках, передбаченихЗаконом, або відмови призначеному арбітражному керуючому в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов’язків арбітражного керуючого, призначення іншого арбітражного керуючого може здійснюватися шляхом автоматизованого відбору в порядку, встановленому цим Положенням.

4.25. Адміністратор автоматизованої системи повідомляє державний орган з питань банкрутства про всі випадки відмови арбітражного керуючого від участі у справі про банкрутство для розгляду питання про наявність у діях арбітражного керуючого ознак дисциплінарного проступку в розумінні статті 105 Закону та застосування дисциплінарного стягнення відповідно до статті 109 Закону.

V. Положення щодо організаційно-технічного забезпечення автоматизованої системи

5.1. Відомості, передбачені цим Положенням, вносяться до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

5.2. Посадові обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в кожному окремому господарському суді визначаються на підставі наказів голови суду та керівника апарату господарського суду.

5.3. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену цим Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

5.4. Внесення змін, видалення реєстраційних даних не допускається, крім випадків, установлених цим Положенням. Усі зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично. Редагування інформації в автоматизованій системі здійснюється уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи у разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

 

5.5. Користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги цього Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

 

5.6. Персональну відповідальність за функціонування автоматизованої системи в господарському суді несе керівник апарату суду.

5.7. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне за собою відповідальність, установлену законом.

5.8. Інформаційний обмін між користувачами автоматизованої системи здійснюється на основі електронного документообігу.

5.9. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

5.10. Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення та технічних ресурсів, комплексів, організаційних заходів.

5.11. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи здійснюються адміністратором ЄСІС на підставі укладених з ДСА України та Вищим господарським судом України договорів.

5.12. Знеструмлення електромережі господарського суду, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на безперебійність та функціонування автоматизованої системи, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними в порядку, визначеному головою господарського суду, із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії таких обставин, причин виникнення, заходів, ужитих для їх усунення.

5.13. Відновлення автоматичного визначення арбітражних керуючих у разі виходу з ладу обладнання, яке забезпечує функціонування автоматизованої системи, здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 5.12 цього Положення.

У разі виходу з ладу обладнання, яке забезпечує функціонування автоматизованої системи, на строк більше ніж два дні арбітражні керуючі визначаються господарським судом без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Реєстру, з урахуванням встановлених цим Положенням принципів спеціалізації та територіальності арбітражних керуючих.

VI. Прикінцеві та перехідні положення

6.1. Це Положення набирає чинності з 01.10.2016.

6.2. Спеціалізація арбітражних керуючих, визначена на 2016 рік, відповідно до розділу II Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатур на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого постановою пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.2013 № 1, є дійсною до 31.12.2016.