ПРО ОФІС АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО

Арбітражний керуючий є висококваліфікованим фахівцем у сфері управління та ліквідації підприємств, фінансового оздоровлення та банкрутства боржників.

Арбітражний керуючий (кризовий менеджер):

очолює антикризове управління на підприємстві; 
здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища підприємства та його становища на ринках, надає рекомендації і висновки з питань організації діяльності;  
проводить аналіз і забезпечує збереження активів;
здійснює стягнення кредиторської заборгованості (повернення боргу), в тому числі безнадійної; 
проводить реструктуризацію заборгованості;
аналізує фінансові ризики і виявляє ознаки неплатоспроможності підприємства, забезпечує їх ненастання;
розробляє і забезпечує здійснення заходів з фінансового оздоровлення і відновлення платоспроможності;

органцізовує завершення господарської діяльності і припинення підприємства в результаті ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення);  
надає консультації з питань застосування процедур банкрутства (розпорядження майном боржника, санація (відновлення платоспроможності), ліквідація банкрута);

надає правову допомогу кредитору, боржнику, третім особам у справах про банкрутство. 

 

Залежно від процедури банкрутства, яка застосовується судом до боржника, на підставі судового рішення арбітражний керуючий виконує повноваження:

розпорядника майна боржника (процедура контролю і спостереження),
керуючого санацією (процедура зовнішнього управління, відновлення платоспроможності),
ліквідатора (процедура ліквідації банкрута і максимального задоволення вимог кредиторів за рахунок майна боржника).

Арбітражний керуючий, розпорядник майна боржника у справі про банкрутство:

розглядає заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника; 
веде реєстр вимог кредиторів; 
вживає заходи для захисту майна боржника; 
аналізує фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; 
виявляє (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; 
разом з боржником організовує та забезпечує проведення інвентаризації майна боржника та визначає його вартість; 
бере участь у розробці плану санації;
виконує інші повноваження, передбачені законом.

 

Арбітражний керуючий, керуючий санацією у справі про банкрутство:

розробляє план санації, організовує його виконання з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації шляхом здійснення заходів з оздоровлення фінансово-господарського становища підприємства, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника;

здійснює реструктуризацію підприємства, перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв;
розробляє умови мирової угоди з відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) боргів;
стягує дебіторську заборгованість;
проводить реструктуризацію активів боржника;
здійснює продаж майна боржника, відчуження майна та погашення зобов’язань боржника шляхом заміщення активів;
проводить звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;  

виконує інші повноваження, передбачені законом.

 

Арбітражний керуючий ліквідатор у справі про банкрутство:

приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження;
виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;
аналізує фінансове становище банкрута;
виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;
пред’являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;
повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю; 
подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;
вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;
продає майно банкрута;
вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу, за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу;
веде реєстр вимог кредиторів;
подає інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
заявляє вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства; 

виконує інші повноваження, передбачені законом.

 

Арбітражний керуючий є суб'єктом незалежної професійної діяльності.

Арбітражний керуючий є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

 

Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Арбітражний керуючий, зокрема, має право:

залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації;
запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою;
отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру;
здійснювати інші повноваження, передбачені законом.

 

Арбітражний керуючий, зокрема зобов’язаний:


неухильно дотримуватися вимог законодавства;
здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;
надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконує інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Під час реалізації своїх прав та обов’язків арбітражний керуючий зобов’язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов’язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.

Під час реалізації своїх прав та обов’язків арбітражний керуючий зобов’язаний додержуватися вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв).

Під час здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий є незалежнимУ разі затримання уповноваженим органом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або повідомлення йому про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення орган, що здійснив затримання чи повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, зобов’язаний негайно повідомити про це державний орган з питань банкрутства. (ст. 99).